همه
سیم جوش CO2
پودر جوشکاری
سیم زیرپودری
الکترود

سوزن پولیش

سوزن پولیش

more info view larger
قالب کشش

دوزه (حدیده) کشش مفتول

more info view larger
قالب کشش

دوزه(قالب)کشش

more info view larger
قالب کشش

دوزه(قالب)کشش مفتول

more info view larger
قالب کشش

دوزه(قالب)کشش مفتول

more info view larger
کیس فولادی

کیس فولادی دوزه

more info view video